Skargi , wnioski i petycje

Skargi , wnioski i petycje

 

Skargi i wnioski

WAŻNY KOMUNIKAT:

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, w związku z panującym aktualnie zagrożeniem epidemiologicznym sugerujemy ograniczenie wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach wyłącznie do spraw niezbędnych. Jednocześnie informuję, że ciągłość przyjmowania skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach  zostaje zachowana poprzez możliwość ich złożenia w n/w formie:

Pisemie na adres:

 

Komenda Powiatowa Policji w Żarach

ulica Legionistów 3

68-200 Żary

 

Za pośrednictwem poczty internetowej na adres e-mail:

rzecznik.kpp_zary@go.policja.gov.pl

Obowiązek informacyjny

Procedura przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, została uregulowana w niżej wymienionych przepisach prawa powszechnego:

Procedura przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, została uregulowana w niżej wymienionych przepisach prawa powszechnego:
- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dziennik Ustaw Numer 78, pozycja 483, z późniejszymi zmianami.);
- Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dziennik Ustaw z 2013 roku pozycja 267);
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dziennik Ustaw Numer 5, pozycja 46).
Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Powszechny charakter skargi i wniosku powoduje, że prawo takie przysługuje zarówno osobom prawnym, fizycznym jak i niedysponującym pełnią praw, niezależnie od posiadanego wieku i obywatelstwa.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, przy czym te niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi i wnioski dotyczące działalności Policji, należy kierować do właściwych kierowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubuskiego, ale można je także składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
 

Zgodnie z § 8 ustęp 1 wyżej wwymienionego Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są:

- bez zbędnej zwłoki (dotyczy skarg i wniosków, które nie wymagają zbierania dowodów, wyjaśnień lub   informacji; granicą dla tego typu skarg jest 14 dni);

- nie później niż w ciągu miesiąca (dla skarg i wniosków wymagających uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt).
 

Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
 

W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.
 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Komendant Powiatowy Policji w Żarach lub jego I Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 13.00 do 16.00.
 W przypadku, gdy dzień przyjęć jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

  • telefon miejski 47 79 41 200

 

Wniosek kierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich może zostać złożony pisemnie, ustnie, za pomocą formularza elektronicznego.
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
NIP: 525-10-08-674
REGON: 012093073

telefon (+ 48 22) 55 17 700
fax. (+ 48 22) 827 64 53
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00

Infolinia Obywatelska: 800 676 676
Poniedziałek: w godzinach od 10.00 do 18.00
Wtorek – piątek: w godzinach od. 8.00 do 16.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla województwa lubuskiego)
ulica Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25

 

W celu złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, zaleca się skorzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej. Ułatwi to sprawniejsze rozpoznanie sprawy przez Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona główna Rzecznika Praw Oobywatelskich

Formularz kontaktowy Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Petycje

Informacje dotyczące petycji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Żarach

 

 

Pliki do pobrania

  • 18.31 KB
     
  • 22.1 KB
 

 

P

Powrót na górę strony