Skargi , wnioski i petycje - KPP Żary

Skargi , wnioski i petycje

Skargi , wnioski i petycje

WAŻNY KOMUNIKAT: INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej  Policji w Żarach, związanych z potrzebą osobistego złożenia skargi lub wniosku.

Na podstawie § 22  ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316) - urząd administracji publicznej może podlegać ograniczeniu w wykonywaniu zadań, polegającym wyłącznie do zapewnienia niezbędnej  pomocy obywatelom. W związku z tym - do odwołania w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach zawieszone zostają przyjęcia interesantów w sprawie skarg i wniosków. Ciągłość ich składania pozostaje jednak zachowana. Ograniczona pozostaje jedynie ich forma. Skargi i wnioski można przekazywać zarówno za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub korespondencji elektronicznej. Ponadto do Państwa dyspozycji pozostają numery telefonów kontaktowych za pośrednictwem, których można pozyskać dodatkowe informacje.

W dalszym ciągu przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków należących do kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Żarach.

 

W związku z aktualnie panującym zagrożeniem epidemiologicznym, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, obecnie w Komendzie Powiatowej Policji w Żarach w sytuacjach związanych z potrzebą złożenia skarg lub wniosków dotyczących działalności Policji, do odwołania wstrzymana została możliwość przyjęcia ustnej skargi do protokołu lub osobistego spotkania z Komendantem Powiatowym Policji w Żarach.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Żarach można nadal składać skargi i wnioski :

  1. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku) pod numerem 47 79 41 288

  2. Pocztą elektroniczną na adres mailowy: rzecznik.kpp_zary@go.policja.gov.pl

  3. Pocztą tradycyjną na adres:

    Komenda Powiatowa Policji w Żarach

         ul. Legionistów 3

         68-200 Żary

Komendant  Powiatowy  Policji w Żarach  przyjmuje obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek od  godz. 13.00 do godz. 16.00 w siedzibie KPP w Żarach przy ul. Legionistów 3. W przypadku, gdy dzień przyjęć jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

tel. miejski 47 79 41 200

Skargi i wnioski

 

klauzula informacyjna

Procedura przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków, została uregulowana w niżej wymienionych przepisach prawa powszechnego:
- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.);
- Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267);
- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych przepisami działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, każdy ma prawo składać wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Powszechny charakter skargi i wniosku powoduje, że prawo takie przysługuje zarówno osobom prawnym, fizycznym jak i niedysponującym pełnią praw, niezależnie od posiadanego wieku i obywatelstwa.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu, przy czym te niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Skargi i wnioski dot. działalności Policji, należy kierować do właściwych kierowników jednostek organizacyjnych Policji woj. lubuskiego, ale można je także składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
 
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
 
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są:
- bez zbędnej zwłoki (dotyczy skarg i wniosków, które nie wymagają zbierania dowodów, wyjaśnień lub   informacji; granicą dla tego typu skarg jest 14 dni);
- nie później niż w ciągu miesiąca (dla skarg i wniosków wymagających uzgodnień, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz badania akt).
 
Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
 
W razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.
 
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.
 

Komendant Powiatowy Policji w Żarach lub jego I Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 13.00 do 16.00.
 W przypadku, gdy dzień przyjęć jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

 

 
Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:    
 

Wniosek kierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich może zostać złożony pisemnie, ustnie, za pomocą formularza elektronicznego lub elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP).

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 - 090 Warszawa
NIP: 525-10-08-674
REGON: 012093073

telefon (+ 48 22) 55 17 700
fax. (+ 48 22) 827 64 53
e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00

Infolinia Obywatelska: 800 676 676
Poniedziałek: w godzinach od 10.00 do 18.00
Wtorek – piątek: w godzinach od. 8.00 do 16.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. lubuskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

W celu złożenia wniosku do Rzecznika Praw Obywatelskich, zaleca się skorzystanie z formularza znajdującego się na stronie internetowej. Ułatwi to sprawniejsze rozpoznanie sprawy przez RPO.


Strona główna RPO: www.rpo.gov.pl.

Formularz kontaktowy RPO.

Petycje
 
 

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
- zmiany przepisów prawa
- podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania
w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona w interesie:
1)    publicznym,
2)    podmiotu wnoszącego petycję,
3)    podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
- petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Petycja powinna zawierać:
1)    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję),
2)    wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji (jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów),
3)    oznaczenie adresata petycji,
4)    wskazanie przedmiotu petycji.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o petycjach.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot ten, wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej - zgoda jest dołączana do petycji.

 

szczegółowe informacje na temat petycji na stronie BIP KPP w Żarach