RODO - KPP Żary

RODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z artykułem 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Żarach, z siedzibą przy ulicy Legionistów 3.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej  Policji w Żarach. – e-mail: iod.zary@go.policja.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

1) wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności:

- wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej,

- w zakresie realizacji zadań pracodawcy,

- realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych w ramach konkretnego postępowania prowadzonego na podstawie prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego,

- zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji;

- do celów archiwalnych i statystycznych.

2) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

3) ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, na przykład do celów humanitarnych, ratowania życia i zdrowia ludzkiego, w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

4 )wykonania umowy, jeżeli  jest Pani/Pana stroną takiej umowy zawartej z Administratorem bądź jego przedstawicielem prawnym oraz do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy. W przypadku kiedy podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne, odmowa ich podania może uniemożliwić realizację Pani/Pana żądania bądź zawarcie umowy.

4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do treści danych, na zasadach określonych w artykule 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych;

2) sprostowania danych, na zasadach określonych w artykule 16 RODO;

3) usunięcia danych, na zasadach określonych w artykule 17 RODO, w tym przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, gdy ich dalszego przetwarzania nie wymaga przepis prawa krajowego bądź prawa UE. W pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

4) ograniczenia przetwarzania danych, na zasadach określonych w artykule 18 RODO - jeżeli  kwestionuje Pani/Pan prawidłowość przetwarzanych danych, uważa, że są przetwarzane niezgodnie z prawem bądź sprzeciwia się ich przetwarzaniu ale nie zgadza się na ich usunięcie;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na zasadach określonych w artykule 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

5. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Administrator  przekazuje dane osobowe jedynie organom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia* przysługuje Państwu:

 1. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych ;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
 3. prawo do usunięcia danych, w sytuacji, gdy ich przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowanej władzy publicznej;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków w których administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
 6. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy** przysługuje Państwu:

 1. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby;
 2. prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.
  Dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl

Ograniczenie stosowania rozporządzenia*

Zgodnie z artykułem 22b ustęp 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie:

 1. artykuł 15 ustęp 1 i 3 – prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.
 2. artykuł 16 – prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;
 3. artykuł 18 ustęp 1 litera a i b – prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

 

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

** Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

Powrót na górę strony