Przemoc w rodzinie - KPP Żary

Przemoc w rodzinie

Przemoc w rodzinie

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html

 

2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/jednostki_organizacyjne_pomocy_spolecznej.html

 

3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy

w rodzinie 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

 

4. Dane teleadresowe osób realizujących w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

 

5. Specjalistyczny Ośrodek dla Ofiar Przemocy i realizatorzy programów korekcyjno-edukacyjnych - baza danych 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

 

6. Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Przeciwdzialanie_przemocy_w_rodzinie.html

 

7. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa 2019:

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

 

8. Rejestr Wojewody Lubuskiego placówek udzielających tymczasowego schronienia 2019

https://bip.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestry.html

 

9. Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

wyszukiwarka http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0