Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu

Komenda Powiatowa Policji w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zary.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 23-09-2020

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23-09-2020

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono w dniu 2020-09-22 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji:

Komenda Powiatowa Policji w Żarach
ulica Legionistów 3
68-200 Żary
adres poczty elektronicznej: aneta.berestecka@go.policja.gov.pl
numer telefonu 47 79 41 228

Osobą odpowiedzialną jest komisarz Aneta Berestecka - koordynator Zespołu ds. Dostępności, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumaczaPolskiego Języka Migowego/Systemu Języka Migowego online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Żarach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się przy ulicy Legionistów 3 w Żarach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane przed budynkiem komendy. Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do wejścia głównego prowadzą schody, które nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością , w tym osób poruszających się na wózku.

Po wejściu do budynku znajduje się Recepcja. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W holu głównym, po prawej stronie od wejścia znajduje się stanowisko kierowania oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Żarach, do którego zgłaszają się interesanci podczas nieobecności obsługi recepcji. Osoby pełniące służbę na tym stanowisku nie są przeszkolone w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Żarach w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji KPP w Żarach (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami, które otwierane mogą być tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione od wewnątrz. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, budynek jest dwupiętrowy.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu tzw. sali odpraw, które znajduje się na parterze budynku, w przypadku trudności w pokonaniu schodów prowadzących na I i II piętro budynku.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego/Systemu Języka Migowego online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Komisariat Policji w Lubsku

Komisariat Policji w Lubsku znajduje się na ulicy Wojska Polskiego 3 w Lubsku. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Przed budynkiem są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść zarówno po schodach jak i po rampie umożliwiającej wjazd osobom poruszającym się na wózku. Schody i rampa wyposażone są w poręcze.

W okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Przy drzwiach wejściowych do budynku, które otwierają się automatycznie, znajduje się domofon.

Po prawej stronie wejścia znajduje się okienko do stanowisko kierowania dyżurnego Komisariatu Policji w Lubsku, który pełni rolę osoby informującej. Osoby pełniące służbę na tym stanowisku nie są przeszkolone w zakresie języka migowego.

W budynku komisariatu, na parterze znajduje się pomieszczenie do przyjmowania interesantów oraz toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, w tym poruszającym się na wózku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika komisariatu (osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, których otwarcie możliwe jest tylko za pomocą elektronicznego czytnika.

Dostęp na wszystkie kondygnacje budynku umożliwiają schody wyposażone w poręcze zamontowane po jednej stronie schodów. W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma systemu przywoławczego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku jest czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów oraz dźwiękowy systemu powiadamiania alarmowego.

Brak możliwości załatwienia sprawy w Komisariacie Policji w Lubsku z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Posterunek Policji w Jasieniu

Posterunek Policji w Jasieniu znajduje się przy ulicy Plac Wolności 1 . Przy posterunku znajdują się miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych, nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Wejście do posterunku znajduje się od strony ulicy Plac Wolności. Oznakowane jest tablicą informacyjną.

Do budynku można wejść schodami przy których zamontowane są poręcze. Brak podjazdu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową czynności z ich udziałem mogą zostać wykonane w miejscu zamieszkania , po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu terminu.

Brak możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma systemu przywoławczego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku istnieje czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów, brak systemu powiadamiania alarmowego.

Posterunek Policji w Brodach

Posterunek Policji w Brodach znajduje się przy ulicy Kościuszki 3 . Przy posterunku znajdują się miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych, jest wyznaczone miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Wejście do posterunku znajduje się od strony ulicy Kościuszki. Oznakowane jest tablicą informacyjną.

Do budynku można wejść schodami przy których zamontowane są poręcze. Brak podjazdu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową czynności z ich udziałem mogą zostać wykonane w miejscu zamieszkania , po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu terminu.

Brak możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma systemu przywoławczego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku brak czytelnej informacji wizualnej o drogach ewakuacji w postaci piktogramów, brak systemu powiadamiania alarmowego.

Posterunek Policji w Łęknicy

Posterunek Policji w Łęknicy znajduje się przy ulicy 1 Maja 3 . Wejście do posterunku znajduje się od strony ulicy 1 Maja . Oznakowane jest tablicą informacyjną.

Wejście do budynku znajduje się na równym poziomie z chodnikiem. Na zewnątrz budynku , przy wejściu znajduje się przycisk-dzwonek dający możliwość zwrócenia się o pomoc przy pokonaniu jakichkolwiek barier.

Brak możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku jest informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów, brak systemu powiadamiania alarmowego.

Posterunek Policji w Trzebielu

Posterunek Policji w Trzebielu znajduje się przy ulicy 20 Lutego 8 . Przy posterunku znajdują się miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych, jest wyznaczone miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Wejście do posterunku znajduje się od strony ulicy 20 Lutego 8 . Oznakowane jest tablicą informacyjną.

Wejście do budynku znajduje się na równym poziomie z chodnikiem. Na zewnątrz budynku , przy wejściu znajduje się przycisk-dzwonek dający możliwość zwrócenia się o pomoc przy pokonaniu jakichkolwiek barier.

Brak możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku jest informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów, brak systemu powiadamiania alarmowego.

Posterunek Policji w Przewozie

Posterunek Policji w Przewozie znajduje się przy ulicy Pocztowej 8. Przy posterunku znajdują się miejsca parkingowe dla pojazdów osobowych, nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Wejście do posterunku znajduje się od strony ulicy Pocztowej . Oznakowane jest tablicą informacyjną.

Budynek znajduje się na parterze, można wejść do niego pokonując jeden stopień schodów. Brak podjazdu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

W przypadku osób z niepełnosprawnością ruchową czynności z ich udziałem mogą zostać wykonane w miejscu zamieszkania , po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu terminu.

Brak możliwości załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

W okolicach budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma systemu przywoławczego dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku jest czytelna informacja wizualna o drogach ewakuacji w postaci piktogramów, brak systemu powiadamiania alarmowego.

Powrót na górę strony