Deklaracja dostępności serwisu - KPP Żary

Deklaracja dostępności serwisu

Deklaracja dostępności serwisu

Komenda Powiatowa Policji w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zary.lubuska.policja.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń;

Data publikacji strony internetowej: 23-09-2020 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 23-09-2020 r.

Status dostępności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

  • Pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,

  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono w dniu 22-09-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny, korespondencyjny, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Adres do korespondencji:

Komenda Powiatowa Policji w Żarach

ul. Legionistów 3

68-200 Żary

adres poczty elektronicznej: aneta.berestecka@go.policja.gov.pl

numer telefonu 47 79 41 228

Osobą odpowiedzialną jest komisarz  Aneta Berestecka -koordynator Zespołu ds. Dostępności , oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub jej elementu oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę do podmiotu publicznego na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Żarach, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ul. Legionistów 3 w Żarach. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Parkingi dla pojazdów interesantów – są zlokalizowane przed budynkiem komendy. Przed budynkiem jest wyznaczone jedno miejsce parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do wejścia głównego prowadzą schody, które nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością , w tym osób poruszających się na wózku.

Po wejściu do budynku znajduje się Recepcja. Personel recepcji nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. W holu głównym, po prawej stronie od wejścia znajduje się stanowisko kierowania oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Żarach, do którego zgłaszają się interesanci podczas nieobecności obsługi recepcji. Osoby pełniące służbę na tym stanowisku nie są przeszkolone w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie Komendy Powiatowej Policji w Żarach w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji KPP w Żarach (osoby wprowadzającej). Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części budynku zabezpieczone jest drzwiami, które otwierane mogą być tylko i wyłącznie przez osoby uprawnione od wewnątrz. Przez drzwi może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody, budynek jest dwupiętrowy.

Interesanci mogą być obsłużeni w pomieszczeniu tzw. sali odpraw, które znajduje się na parterze budynku, w przypadku trudności w pokonaniu schodów prowadzących na I i II piętro budynku.

W budynku nie ma windy. Toalety dla interesantów znajdują się na każdym piętrze budynku. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony https://euslugi.policja.pl/